Trang Chủ » THI ĐUA KHEN THƯỞNG » Ngành Y - Vinh dự và Trách Nhiệm
29.09.2015

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong đợt thi đua từ 02/9/2014 đến 27/02/215


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND, ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 12/02/2015 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét chọn các danh hiệu thi đua của các tập thể, cá nhân tại Bệnh viện Mắt trong đợt thi đua từ 02/9/2014 đến 27/02/2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Mắt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng cho 05 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu về thực hiện y đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ khám và điều trị, cho bệnh nhân (danh sách đính kèm).

Điều 2. Mức khen thưởng:

 

 • Tập thể là 3.000.000 đồng,
 • Cá nhân là 500.000 đồng.
 • Riêng tập thể phòng Vật tư Trang thiết bị mức khen thưởng là 10.000.000 đồng vì có thành tích sáng tạo trong công việc, tiết kiệm được vật tư tiêu hao cho Bệnh viện.

 

Điều 3. Trưởng các khoa, phòng chức năng; Hội đồng Thi đua khen thưởng và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 3,

- Lưu.

 

DANH SÁCH

khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc

(Ban hành kèm theo Quyết định số        QĐ/BVM-TCCB ngày 26/02/2015)

Tập thể:

 1. Khoa Giác mạc
 2. Khoa Khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao
 3. Phòng Kế hoạch Tổng hợp
 4. Phòng Tài chính Kế toán
 5. Phòng Vật tư Trang thiết bị

Cá nhân:

 1. ĐD.Huỳnh Văn Nhàn                       Khoa THTM & TKNK
 2. YC.Phạm Thị Minh Hiếu                  Phòng Hành chính Quản trị
 3. BS.Nguyễn Đức Trường Xuân           Khoa Chấn thương
 4. ĐD.Nguyễn Thị Ngọc Bích               Khoa Chấn thương
 5. ĐD.Huỳnh Thị Kiều Oanh                Khoa Chấn thương
 6. HL.Ngô Thị Hồng Thảo                    Khoa Chấn thương
 7. ĐD.Dương Nguyễn Minh Khai                   Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn
 8. BS.Nguyễn Đỗ Nguyên                     TK.Tổng hợp
 9. CN.Trần Thị Thu Vân                       Khoa Tổng hợp
 10. ĐD.Lê Thị Thanh Thúy                     Khoa Tổng hợp
 11. BS.Nguyễn Thị Hồng Phụng             Khoa Dịch kính Võng mạc
 12. CN.Vũ Ngọc Quân                            Phòng Tổ chức Cán bộ
 13. CN.Dương Minh Chánh                              Phòng Tài chính Kế toán
 14. CN.Phạm Thị Loan                           Phòng Tài chính Kế toán

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng những cá nhân

được tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND, ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5082/QĐ-BYT ngày 05/12/2014 của bộ Y tế về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 12/02/2015 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét chọn các danh hiệu thi đua của các tập thể, cá nhân tại Bệnh viện Mắt trong đợt thi đua từ 02/9/2014 đến 27/02/2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Mắt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng cho 14 cá nhân thuộc Bệnh viện Mắt được tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” (danh sách đính kèm).

Điều 2. Mức khen thưởng cho mỗi cá nhân là 1.000.000 đồng.

Điều 3. Trưởng các khoa, phòng chức năng; Hội đồng Thi đua khen thưởng và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

DANH SÁCH

Được tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5082/QĐ-BYT ngày 05/12/2014)

 1. Ông Nguyễn Viết Kiệt                    Khoa Khúc Xạ
 2. Ông Chương Hùng Khánh                Phòng Hành chính Quản trị
 3. Ông Nguyễn Trí Dũng                    TK.Chẩn đoán hình ảnh
 4. Bà Nguyễn Thị Đạt                        Khoa dịch kính Võng mạc
 5. Bà Lê Thị Phương                         Khoa dịch kính Võng mạc
 6. Bà Trương Ngọc Liễm                    Khoa PTGMHS
 7. Ông Lê Văn Tùng                          Khoa Xét nghiệm
 8. Bà Nguyễn Anh Đào                      PTP.Tổ chức Cán bộ
 9. Bà Vũ Thị Nụ                               Tổ Khám nội
 10. Bà Lê Thị Lam Trang                     Tổ khám nội
 11. Bà Nguyễn Ngọc Châu Trang TK.Mắt nhi
 12. Ông Nguyễn Quang Huy                  K.Khám mắt
 13. Bà Trịnh Thị Minh                           Khoa Dịch kính Võng mạc
 14. Bà Bùi Thị Mỹ Dung                        Phòng Hành chính Quản trị

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào

Thi đua yêu nước của ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010- 2014

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND, ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-SYT ngày 09/02/2015 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010- 2014.

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 12/02/2015 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét chọn các danh hiệu thi đua của các tập thể, cá nhân tại Bệnh viện Mắt trong đợt thi đua từ 02/9/2014 đến 27/02/2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Mắt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng cho 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng Giấy khen của Sở Y tế vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010- 2014.

-         Tập thể phòng Chỉ đạo tuyến

-         CN.Trần Thị Ngọc Tuyết Mai- ĐDT.khoa Tổng hợp

Điều 2. Mức khen thưởng:

-         Tập thể là 3.000.000 đồng

-         Cá nhân là 500.000 đồng.

Điều 3. Trưởng các khoa, phòng chức năng; Hội đồng Thi đua khen thưởng và các tập thể, cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng những trường hợp

điều trị tích cực, kịp thời đem lại thị lực tốt nhất cho bệnh nhân

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND, ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 12/02/2015 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét chọn các danh hiệu thi đua của các tập thể, cá nhân tại Bệnh viện Mắt trong đợt thi đua từ 02/9/2014 đến 27/02/2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Mắt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng cho các trường hợp điều trị tích cực, kịp thời đem lại thị lực tốt nhất cho bệnh nhân như sau:

1.  Bệnh nhân Ngô Văn Thân, sinh năm 1959- Phòng Chỉ đạo tuyến, bệnh nhân phẫu thuật ngày 20/01/2015, chẩn đoán MT đục thủy tinh thể có tiền căn hở vale 2 lá+ TMCTCB. Sau mổ BN có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở, mạch khó bắt, HA không đo được. Sau khi được hồi sức tích cực BN đã tỉnh lại, tiếp xúc tốt, mạch, HA trở lại bình thường.

2.  Bệnh nhân Nguyễn Thị Sỹ, sinh năm 1951- khoa Dịch kính Võng mạc; số hồ sơ 2796D/14, nhập viện ngày 21/10/2014, chẩn đoán MP:VMNN. TL vào viện: MP Đnt 2m, PP điều trị: Kháng sinh NN, xuất viện ngày 28/10/2014 với TL ra viện MP 3/10

3.  Bệnh nhân Phan Văn Dũng, sinh năm 1961- khoa Chấn thương, nhập viện ngày 23/5/2014, chẩn đoán MP: Bỏng kết Giác mạc do xi măng. Thị lực vào viện MP: ST (+), PP điều trị: Lần 1: Cắt lọc bỏ xi măng KM + rửa TP đo PH; Lần 2: Rửa TP + đo PH; Lần 3: Tách dính KM, xuất viện ngày 04/6/2014 với TL ra viện MP: 2/10 KL 3/10

4.  Bệnh nhân Thái Thành Dương, sinh năm 1995- khoa Chấn thương, nhập viện ngày 21/4/2014, chẩn đoán MT: Viêm thị thần kinh/chấn thương. Thị lực vào viện MT: BBT, PP điều trị: Phục dược, xuất viện ngày 29/4/2014 với TL ra viện MT: 3/10 KL 4/10

5.  Bệnh nhân Nguyễn Dũng, sinh năm 1958-  khoa Tổng hợp, nhập viện ngày 04/9/2014, chẩn đoán MT: IOL lọt PLT. Thị lực vào viện MT: Đnt 0,3m, PP điều trị: MT phẫu thuật lấy IOL + khâu IOL cũng mạc, xuất viện ngày 04/9/2014 với TL ra viện MT: 6/10.

6.  Bệnh nhân Nguyễn Văn Sếp, sinh năm 1962- khoa Tổng hợp, nhập viện ngày 27/01/2015, chẩn đoán MT: Xẹp tiền phòng/ theo dõi Bong Hắc mạc/Đã CBCM/TD lõm gai. Thị lực vào viện MT: BBT, PP điều trị: MT phẫu thuật Tái tạo tiền phòng/Kiểm tra bọng CM, xuất viện ngày 27/01/2015 với TL ra viện MT: ĐNT 1m.

7.  Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm 1953- khoa Tổng hợp, nhập viện ngày 07/8/2014, chẩn đoán MP: Đục lệch TTT sau chấn thương. Thị lực vào viện MP: Đnt 2m, PP điều trị: MP phẫu thuật lấy TTT + IOL CM+ Vitrectomy, xuất viện ngày 07/8/2014 với TL ra viện MP: 5/10 -> tái khám MP 8/10.

Điều 2. Mức khen thưởng là 500.000 đồng cho mỗi trường hợp.

Điều 3. Trưởng các khoa, phòng chức năng; Hội đồng Thi đua khen thưởng và các tập thể có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng cá nhân

được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phú

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 19/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Mắt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng cho ông Trần Anh Tuấn- Giám đốc Bệnh viện Mắt được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Mức khen thưởng là 2.000.000 đồng.

Điều 3. Trưởng các khoa, phòng chức năng; Hội đồng Thi đua khen thưởng và ông Trần Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,

- Lưu.

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC