Trang Chủ » THI ĐUA KHEN THƯỞNG » Ngành Y - Vinh dự và Trách Nhiệm
29.09.2015

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG


QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong

thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25 tháng 4 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện Mắt năm 2015;

Căn cứ theo đề nghị của Đảng ủy Bệnh viện Mắt về việc khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 13/5/2015 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bệnhviện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét chọn các gương điển hình trong thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Mắt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng cho 03 tập thể và 24 cá nhân được Đảng Ủy Bệnh viện tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 (danh sách đính kèm).

Điều 2. Mức khen thưởng:

-           Tập thể là 3.000.000 đồng,

-         Cá nhân là 500.000 đồng.

Điều 3. Trưởng các khoa, phòng chức năng; Hội đồng Thi đua khen thưởng và các tập thể, cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

DANH SÁCH

khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện

cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(Ban hành kèm theo Quyết định số          QĐ/BVM-TCCB ngày 18/5/2015)

Tập thể:

 1. Công Đoàn Bệnh viện Mắt
 2. Khoa Phẫu thuật Gây mê, hồi sức
 3. Khoa Tổng hợp

Cá nhân:

 1. Ông Phí Duy Tiến                             Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt
 2. Bà Trần Hải Yến                              Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt
 3. Bà Vũ Thị Việt Thu                          Khoa Xét nghiệm
 4. Ông Nguyễn Đỗ Nguyên                    Trưởng Khoa Tổng hợp
 5. Ông Phan Quốc Hoàn                       Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn
 6. Bà Phạm Thị Thanh Hằng                  Phòng Khám lé
 7. Bà Đỗ Thị Thu Hiền                         Tổ Khám nội
 8. Bà Đỗ Thị Lan                                Khoa Chẩn đoán hình
 9. Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh                  Phó Trưởng Khoa Dược
 10. Bà Đỗ Trần Ngọc Thạch                    Khoa Phẫu thuật Gây mê, hồi sức
 11. Bà Phan Thanh Tường An                  Khoa Khám và ĐT theo YCKTC
 12. Bà Phạm Thanh Ngọc                       Khoa Khám mắt
 13. Bà Trần Thị Hoài Anh                       Khoa Khúc xạ
 14. Ông Võ Đức Dũng                           Khoa Mắt nhi
 15. Bà Trần Thị Thu Hoa                        Khoa Dịch kính Võng mạc
 16. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích                  Khoa Chấn thương
 17. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan                   ĐDT. Khoa Glaucoma
 18. Ông Diệp Hữu Thắng                       Trưởng  Khoa Giác mạc
 19. Bà Võ Thị Chinh Nga                       Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến
 20. Ông Lê Đức Trung                          Phòng Vật tư Trang thiết bị Y tế
 21. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc                  Phòng Hành chính Quản trị
 22. Bà Phan Thị Bích Hạnh                    PTP.Tài chính Kế toán
 23. Bà Phan Thị Ái Thu                         Phòng Điều dưỡng
 24. Ông Phạm Nguyên Huân                  PTP. Kế hoạch Tổng hợp

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 được tặng giấy khen của Đảng Ủy Sở Y tế.

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND, ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25 tháng 4 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện Mắt năm 2015;

Căn cứ quyết định số 912/QĐ-ĐU và quyết định số 913/QĐ-ĐU ngày 11/5/2015 của Đảng Ủy sở Y tế vế việc tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Mắt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng cho 01 tập thể và 02 cá nhân được tặng giấy khen tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 của Đảng Ủy Sở Y tế.

-         Tập thể: Đoàn thanh niên Bệnh viện Mắt,

-         Cá nhân:

1/ Ông Trần Anh Tuấn- Giám đốc Bệnh viện Mắt

2/ Ông Dương Công Hinh- Khoa Tạo hình Thẩm mỹ- TKNK

Điều 2. Mức khen thưởng:

-           Tập thể là 3.000.000 đồng,

-         Cá nhân là 1.000.000 đồng.

Điều 3. Trưởng các khoa, phòng chức năng; Hội đồng Thi đua khen thưởng và các tập thể, cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích

xuất sắc trong đợt thi đua từ 27/2 đến 30/4, 01/5 và 19/5/2015

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25 tháng 4 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện Mắt năm 2015;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 13/5/2015 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét chọn các gương điển hình trong phong trào thi đua từ 27/2 đến 30/4, 01/5 và 19/5/2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Mắt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng cho 04 tập thể và 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Bệnh viện Mắt đợt từ 27/2 đến 30/4, 01/5 và 19/5/2015. Danh sách gồm:

Tập thể:

1/ Khoa Khúc xạ

2/ Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

3/ Khoa Mắt nhi

4/ Khoa Chấn thương

Cá nhân:

1/ Ông Phan Hoàng Sơn Hà- Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

2/ Bà Nguyễn Thị Phương Thảo- Khoa Chẩn đoán hình

Điều 2. Mức khen thưởng:

-           Tập thể là 3.000.000 đồng,

-         Cá nhân là 500.000 đồng.

Điều 3. Trưởng các khoa, phòng chức năng; Hội đồng Thi đua khen thưởng và các tập thể, cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC