Trang Chủ » THI ĐUA KHEN THƯỞNG
29.09.2015

Quyết định Về việc khen thưởng tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục của UBND Thành phố


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ theo Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25 tháng 4 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện Mắt năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tặng bằng khen thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2013, 2014);

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Mắt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng cho 03 tập thể và 16 cá nhân thuộc Bệnh viện Mắt được tặng bằng khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2013, 2014).

Tập thể:

 1. Khoa Mắt Nhi
 2. Khoa Khúc xạ
 3. Phòng Tổ chức cán bộ

Cá nhân

 1. Ông Phạm Nguyên Huân                 – PTP. Kế hoạch tổng hợp
 2. Bà Trần Thị Hiếu Nghĩa                   – Phòng Kế hoạch tổng hợp
 3. Bà Trương Huy Nhi                        – Phòng Kế hoạch tổng hợp
 4. Bà Mai Đăng Tâm                         – Khoa Glaucoma
 5. Bà Trần Thị Ngọc Tuyết Mai             – ĐDT Khoa Tổng hợp
 6. Ông Võ Thanh Hùng                       – TP. Tài chính kế toán
 7. Bà Nguyễn Anh Đào                       – PTP. Tổ chức cán bộ
 8. Ông Vũ Ngọc Quân                        – Phòng Tổ chức cán bộ
 9. Bà Võ Thị Chinh Nga                      – TP. Chỉ đạo tuyến
 10. Ông Trần Huy Hoàng                      – PTP. Chỉ đạo tuyến
 11. Bà Lê Thanh Ngọc                          – PTK. Giác mạc
 12. Ông Phạm Thanh Châu                    – ĐDTK. Chẩn đoán hình
 13. Ông Nguyễn Trọng Lộc                    – Khoa Chẩn đoán hình
 14. Bà Trương Huỳnh Hoa                     – PTP. Hành chính quản trị
 15. Bà Đỗ Trần Ngọc Thạch                   – Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức
 16. Bà Phạm Thị Thanh Nhàn                – Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức

Điều 2. Mức khen thưởng cho mỗi  tập thể, cá nhân như sau:

- Tập thể: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)

- Cá nhân: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)

Điều 3. Trưởng các khoa, phòng chức năng, Hội đồng Thi đua khen thưởng và các tập thể và cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC