Trang Chủ » THI ĐUA KHEN THƯỞNG
29.09.2015

Quyết định Về việc khen thưởng tập thể được công nhận Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2014


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ theo Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25 tháng 4 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện Mắt năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2014;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Mắt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng cho 11 tập thể thuộc Bệnh viện Mắt được công nhận đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2014. Danh sách gồm các khoa, phòng sau đây:

 1. Khoa Tổng hợp
 2. Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức
 3. Khoa Khúc xạ
 4. Khoa Mắt Nhi
 5. Phòng Tổ chức cán bộ
 6. Phòng Kế hoạch tổng hợp
 7. Phòng Tài chính kế toán
 8. Phòng Điều dưỡng
 9. Phòng Chỉ đạo tuyến
 10. Khoa Glaucoma
 11. Khoa Chấn thương

Điều 2. Mức khen thưởng cho mỗi tập thể là 5.000.000 đồng.

Điều 3. Trưởng các khoa,  phòng chức năng, Hội đồng Thi đua khen thưởng và các tập thể có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC