Trang Chủ » THI ĐUA KHEN THƯỞNG » Ngành Y - Vinh dự và Trách Nhiệm
29.09.2015

Quyết định Về việc khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt triển khai Quy chế phối hợp giữa Công an Quận 3 và Bệnh viện Mắt về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế năm 2015


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt;

Căn cứ theo Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25 tháng 4 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện Mắt năm 2015;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 19/8/2015 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét chọn các gương điển hình trong đợt triển khai Quy chế phối hợp giữa Công an Quận 3 và Bệnh viện Mắt về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Mắt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng cho 02 tập thể và 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt triển khai Quy chế phối hợp giữa Công an Quận 3 và Bệnh viện Mắt về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế năm 2015:

-Tập thể:

  1. Tổ bảo vệ
  2. Tổ đường dây nóng

-Cá nhân

1. Ông Nguyễn Thanh Mai                – Tổ bảo vệ

2. Ông Nguyễn Quốc Nhi                  – Tổ bảo vệ

Điều 2. Mức khen thưởng cho mỗi  tập thể, cá nhân như sau:

- Tập thể: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)

- Cá nhân: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)

Điều 3. Trưởng các khoa, phòng chức năng, Hội đồng Thi đua khen thưởng và các tập thể, cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC