Trang Chủ » THI ĐUA KHEN THƯỞNG
11.11.2015

Kế hoạch Bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2015


Căn cứ Thông báo Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh về thời hạn hoàn tất hồ sơ bình bầu thi đua năm 2015 gửi về Hội đồng thi đua Sở Y tế, phòng Tổ chức Cán bộ xin thông báo kế hoạch bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2015 tại Bệnh viện Mắt như sau:

 

-         Từ ngày 21/10 – 23/10/2015: Xây dựng tiêu chuẩn và kế hoạch bình chọn triển khai đến các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện.

-         Từ ngày 26/10 – 10/11/2015: Các khoa phòng và tiến hành bình bầu danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu lao động tiên tiến kết hợp với đánh giá cán bộ công chức cuối năm. Tập thể và cá nhân được bình bầu danh hiệu thi đua phải có báo cáo thành tích. Hạn cuối nộp biên bản bình bầu và báo cáo thành tích về phòng Tổ chức Cán bộ (CN. Thảo) là ngày 11/11/2015.

-         Ngày 11/11/2015: Họp Hội đồng Sáng kiến.

-         Ngày 12/11/2015: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng.

-         Từ ngày 17/11/2015 – 24/11/2015: các khoa, phòng và các cá nhân được khen thưởng hoàn tất hồ sơ đề nghị khen thưởng và nộp về phòng Tổ chức Cán bộ.

-         Ngày 27/11/2015: phòng Tổ chức hoàn tất hồ sơ thi đua năm 2015 gửi về Sở Y tế.

Để đảm bảo hoàn tất hồ sơ thi đua theo tiến độ của Sở Y tế quy định, đề nghị các khoa, phòng thực hiện đúng tiến độ của kế hoạch./.

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC