Trang Chủ » THI ĐUA KHEN THƯỞNG
20.12.2016

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng những cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND, ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-BYT ngày 04/02/2016 của Bộ Y tế về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 22/02/2016 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét chọn các danh hiệu thi đua của các tập thể, cá nhân tại Bệnh viện Mắt trong đợt thi đua từ 02/9/2015 đến 27/02/2016;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Mắt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng cho 31 cá nhân thuộc Bệnh viện Mắt được tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” (danh sách đính kèm).

Điều 2. Mức khen thưởng cho mỗi cá nhân là 1.000.000 đồng.

Điều 3. Trưởng các  khoa,  phòng chức năng;  Hội đồng Thi đua khen thưởng và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

DANH SÁCH

Được tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BVM-TCCB ngày 24/02/2016)

 1. Ông Nguyễn Văn Được – Tổ Bảo vệ
 2. Ông Lê Văn Thanh – Tổ Bảo vệ
 3. Bà Trần Thị Thu Hà – Khoa Chẩn đoán hình
 4. Bà Ngô Ngọc Thu Nga – Khoa Chẩn đoán hình
 5. Bà Võ Thị Chinh Nga – Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến
 6. Bà Huỳnh Thị Thanh Hiền – Khoa Dược
 7. Ông Trang Thanh Nghiệp – PTK. Glaucoma
 8. Ông Nguyễn Văn Giàu – Phòng Hành chính quản trị
 9. Ông Phạm Quốc Phong – Phòng Hành chính quản trị
 10. Bà Võ Nguyên Uyên Thảo – PTK Khám mắt
 11. Bà Lê Thị Minh Trúc – Khoa Khúc xạ
 12. Bà Vũ Thanh Thủy -  Khoa Khúc xạ
 13. Bà Trần Thị Hoài Anh - Khoa Khúc xạ
 14. Bà Hà Tư Nguyên – PTK. Khúc xạ
 15. Bà Lê Thị Phước – Khoa Khúc xạ
 16. Ông Phan Văn Quang – Khoa KSNK
 17. Bà Nguyễn Thị Phượng - Khoa KSNK
 18. Bà Huỳnh Thị Ngọc Huệ - Khoa KSNK
 19. Bà Huỳnh Ngọc Châu – Khoa PTGMHS
 20. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Khoa PTGMHS
 21. Ông Cao Văn Châu – Phòng Tài chính kế toán
 22. Bà Huỳnh Thị Mỹ - Khoa Tổng hợp
 23. Bà Hồ Ngọc Lan Khanh – Khoa Tổng hợp
 24. Bà Hoàng Thị Lệ Chi – Khoa Xét nghiệm
 25. Bà Nguyễn Thị Mỹ An – Khoa Khám & ĐT TYC KTC
 26. Bà Nguyễn Thị Phi Vân – Khoa Khám & ĐT TYC KTC
 27. Bà Trần Thị Tuyết Dung - Khoa Khám & ĐT TYC KTC
 28. Bà Đào Thị Tuyết Mai - Khoa Khám & ĐT TYC KTC
 29. Bà Hà Thị Mỹ Dung – ĐDT Khoa Giác mạc
 30. Bà Đỗ Thị Minh Thu – Khoa Giác mạc
 31. Bà Nguyễn Thị Hoa - Khoa Giác mạc
HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC