Trang Chủ » THI ĐUA KHEN THƯỞNG » Ngành Y - Vinh dự và Trách Nhiệm
20.12.2016

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng những cá nhân được tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND, ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2723/QĐ-UBND  ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 22/02/2016 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét chọn các danh hiệu thi đua của các tập thể, cá nhân tại Bệnh viện Mắt trong đợt thi đua từ 02/9/2015 đến 27/02/2016;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Mắt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng cho 02 cá nhân được tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

-         Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện.

-         Bà Trần Hải Yến - Phó Giám đốc Bệnh viện.

Điều 2. Mức khen thưởng là 2.000.000 đồng.

Điều 3. Trưởng các  khoa,  phòng chức năng;  Hội đồng Thi đua khen thưởng và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC