Trang Chủ » Tin tức » Tin hoạt động
11.10.2017

KẾ HOẠCH Về việc tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”


SỞ Y TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:           /KH-BVM-TCCB

TP. Hồ Chí Minh, ngày  09  tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức các hoạt động

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”

 

Thực hiện Kế hoạch số 8346/KH-SYT ngày 29/9/2017 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”, Bệnh viện Mắt xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện có hiệu quả cho đội ngũ viên chức và người lao động tại Bệnh viện về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc học tập suốt đời với chủ đề: “Học tập để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh”.

Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017 nhằm giúp Ban lãnh đạo Bệnh viện và đội ngũ nhân viên Bệnh viện nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập.

Tăng cường cơ hội cho đội ngũ cán bộ và nhân viên Bệnh viện Mắt tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng, sử dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn ngành y tế và các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội.

Tổ chức tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm thu hút được sự quan tâm của viên chức và người lao động tại Bệnh viện. Tiếp tục góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Đô thị thông minh”, tạo cơ hội cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập suốt đời.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ:

1. Công tác tuyên truyền:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập đến từng viên chức, người lao động Bệnh viện, tổ chức thực hiện treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu truyền thông về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại Bệnh viện.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện, tổ chức học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện trong suốt thời gian từ tuần lễ cuối tháng 9 năm 2017 đến tuần giữa tháng 10 năm 2017.

2. Các hoạt động cụ thể:

2.1 Hoạt động tại đơn vị:

Từ ngày 01 đến ngày 20 tháng 10 năm 2017, Bệnh viện đồng loạt treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017” theo kế hoạch của cấp trên.

Tổ chức hội thảo, sinh hoạt chính trị và phát động thi đua đến từng viên chức và người lao động tại Bệnh viện tấm gương học tập suốt đời của chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án” Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8/4/2016 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tải, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một Thành phố học tập đến đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động tại Bệnh viện.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động Bệnh viện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên đào tạo liên tục nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, thiết kế chương trình đào tạo liên tục phù hợp với nhu cầu học tập của nhân viên Bệnh viện.

2.2 Hoạt động của các đoàn thể tại Bệnh viện:

Tuyên truyền hướng dẫn đoàn viên tích cực tham gia “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”.

Tổ chức học tập tấm gương học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đoàn viên do đoàn thể Bệnh viện phụ trách. Chú trọng tuyên truyền, vận động viên chức và người lao động tích cực tham gia học tập nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Giới thiệu và nhân rộng những mô hình học tập, cá nhân tiêu biểu.

III. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Phòng Tổ chức Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tổ chức triển khai, phổ biến nội dung kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”  đến toàn thể viên chức và người lao động tại Bệnh viện. Làm đầu mối giúp cho Ban Giám đốc Bệnh viện tổ chức, xây dựng, phát động, tuyên truyền kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, có ý nghĩa và thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm đối với Bệnh viện.

Tổ chức  sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017” của Bệnh viện và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế đúng thời hạn.

Cử viên chức và người lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do thành phố tổ chức: Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

2.  Phòng Hành chính quản trị tiến hành treo khẩu hiệu với nội dung: “Bệnh viện Mắt quyết tâm học tập để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh” để  tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời trong toàn Bệnh viện.

  1. Công đoàn, Đoàn Thanh niên có trách nhiệm phối hợp với các phòng chức năng của Bệnh viện thực hiện tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện.
  2. Các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện có trách nhiệm triển khai, quán triệt cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong khoa, phòng tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Bệnh viện phát động.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017” của Bệnh viện Mắt, đề nghị các khoa, phòng nghiêm túc thực hiện nội dung kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Ban Giám đốc BVM;

- Các Khoa, Phòng  trực thuộc;

- Lưu: TCCB.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Minh Khải

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC