13.09.2017

Tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Mắt năm 2017 (lần 2)


Năm 2017, Bệnh viện có nhu cầu tuyển dụng viên chức ở cc vị trí, cụ thể:

 

TT

Vị trí viên chức

cần tuyển dụng

Mã ngạch

Số lượng cần tuyển

1

Chuyên viên

01.003

7

2

Cán sự

01.004

15

3

Kế toán viên

06.031

10

4

Kỹ sư

V.05.02.07

4

5

Kỹ thuật viên hạng IV

V.05.02.08

3

6

Bác sĩ hạng III

V.08.01.03

11

7

Điều dưỡng hạng III

V.08.05.12

15

8

Điều dưỡng hạng IV

V.08.05.13

50

9

Kỹ thuật Y hạng III

V.08.07.18

13

10

Kỹ thuật Y hạng IV

V.08.07.19

6

11

Dược sĩ hạng III

V.08.08.22

2

12

Dược hạng IV

V.08.08.23

7

Tổng cộng

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Như vậy, số lượng cần tuyển ứng với 12 vị trí nêu trên là 143 người.

III. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự tuyển viên chức:

  1. 1. Đối tượng:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau:

- Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

- Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

- Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

- Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi);

Đối với các trường hợp đặc biệt khác phải có văn bản báo cáo Sở Nội vụ từng trường hợp cụ thể để xem xét, tổng hợp xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng;

e) Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

Ưu tiên xét tuyển đối tượng có các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 2, Điều 10 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP: Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Người dự tuyển là nữ.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự tuyển

a) Đối với viên chức gắn với chức danh nghề nghiệp hạng III:

- Chuyên viên: theo Quy định tại Điều 7 của Thông tư Số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

- Kế toán viên: theo Quy định tại Điều 5 của Thông tư Số 09/2010/TT-BNV ngày 11/09/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

- Kỹ sư hạng III: theo Quy định tại Điều 10 Thông tư số 24/2014/TTLT- BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ về chức trách, nhiệm vụ của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

- Bác sĩ (hạng III): theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch Số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

- Điều dưỡng hạng III: theo Quy định tại Điều 5 của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kỹ thuật y hạng III: theo Quy định tại Điều 11 của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Dược sĩ hạng III: theo Quy định tại Điều 6 Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.

b)  Đối với viên chức gắn với chức danh nghề nghiệp hạng IV:

- Cán sự: theo Quy định tại Điều 8 của Thông tư Số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

- Kỹ thuật viên hạng IV: theo Quy định tại Điều 11 Thông tư số 24/2014/TTLT- BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ về chức trách, nhiệm vụ của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

- Điều dưỡng hạng IV: theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kỹ thuật y hạng IV: theo Quy định tại Điều 12 của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Dược hạng IV: theo Quy định tại Điều 7 của Thông tư liên tịch Số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.

IV. Hồ sơ dự tuyển viên chức:

  1. Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

a)       Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư  số 15/2012/TT-BNV;

b)      Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c)       Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

d)      Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

e)       Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

f)        Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

  1. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
  2. Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
  3. Đối với các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng. Bệnh viện tiến hành rà soát và lập danh sách gửi về các trường, trung tâm để thẩm định.

V. Hình thức và nội dung tuyển dụng viên chức:

  1. 1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển.

Hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu phải thoả các điều kiện sau:

- Có đầy đủ các thành phần quy định tại mục IV kế hoạch này;

- Có điểm học tập trung bình toàn khoá và điểm tốt nghiệp, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100).

2. Nội dung xét tuyển:

a) Kết quả học tập bao gồm: Điểm học tập trung bình toàn khóa và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

b) Phỏng vấn (do Ban sát hạch thực hiện) cụ thể như sau:

+ Kiến thức chung:

-         Thông tin chung về Bệnh viện Mắt;

-         Hiến pháp;

-         Luật Viên chức;

-         Luật Khám chữa bệnh;

-         12 điều y đức;

-         Quy định về đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh của Bộ Y tế.

+ Chuyên môn: kiến thức cơ bản theo từng vị trí chức danh nghề nghiệp

c) Kết quả đánh giá người lao động năm 2016 đối với những người đã làm việc theo diện hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và không vi phạm những điều khoản trong hợp đồng lao động.

3. Cách tính điểm:

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn và được tính như sau:

- Điểm trung bình toàn khóa học được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

- Điểm tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm trung bình toàn khóa học đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

- Điểm phỏng vấn hoặc kết quả kiểm tra chuyên môn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

4. Cách xác định người trúng tuyển:

- Điểm trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

- Kết quả lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển;

- Nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau trong trường hợp thi tuyển hoặc người có điểm sát hạch bằng nhau trong trường hợp xét tuyển thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyển tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau: Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Người dự tuyển là nữ;

- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức phỏng vấn trực tiếp và quyết định người trúng tuyển;

- Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho kỳ thi tuyển, xét tuyển lần sau.

 

VII. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

  1. 1. Thời gian: Đến 17 giờ ngày 06/10/2017 (nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính)
  2. 2. Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ - Bệnh viện Mắt

Số 280 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

  1. 3. Lệ phí tham gia dự tuyển:

400.000 VNĐ/ thí sinh, (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

BIỂU TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, CƠ CẤU ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2017
(kèm theo kế hoạch số 419/KH-BVM ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Bệnh viện Mắt)


HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC