05.12.2017

Tạm ngưng hoạt động của khoa Khám và Điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao


Kính gửi: Quý Cơ quan, Doanh nghiệp và các Đối tác.

SỞ Y TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:    672     /TB-BVM-TCCB

TP. Hồ Chí Minh,  ngày 30  tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động của khoa

Khám và Điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 6266/QĐ-SYT ngày 07/11/2016 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 653/KH-BVM-KHTH ngày 20/11/2017 của Bệnh viện Mắt về việc triển khai mở rộng Khoa Khám mắt Bệnh viện Mắt;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-BVM-TCCB ngày 29/11/2017 của Bệnh viện Mắt về việc sắp xếp lại nhân sự Khoa Khám và Điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao,

Bệnh viện Mắt thông báo kể từ ngày 01/12/2017 tạm ngưng hoạt động của khoa Khám và Điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao, giao cho khoa Khám mắt tiếp nhận nhân sự và mở rộng khu khám bệnh để phục vụ bệnh nhân.

Bệnh viện Mắt trân trọng thông báo đến quý Cơ quan, Doanh nghiệp và các Đối tác được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Minh Khải

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC