11.12.2017

Kế hoạch Đánh giá phân loại viên chức, người lao động tại Bệnh viện Mắt năm 2017


Đánh giá phân loại viên chức, người lao động

tại Bệnh viện Mắt năm 2017

SỞ Y TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:     24    /KH-BVM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH

Đánh giá phân loại viên chức, người lao động

tại Bệnh viện Mắt năm 2017

 

 

Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 9864/KH-SYT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Sở Y tế về triển khai thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017;

Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch đánh giá và phân loại viên chức, người lao động như sau:

 1. I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

-      Nhằm mục đích làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, hiệu quả công tác và triển vọng phát triển của viên chức làm căn cứ để tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách kịp thời đúng quy định.

-      Đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền của các khoa, phòng và  toàn thể viên chức, người lao động trong công tác phê bình và tự phê bình; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ cơ sở tại Bệnh viện.

-      Tăng cường quản lý và sử dụng biên chế hợp lý, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ viên chức, người lao động trong Bệnh viện. Triển khai thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, người lao động nhằm xây dựng chính sách đãi ngộ, khen thưởng, động viên viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn cũng như có chính sách kỷ luật, tinh giản biên chế phù hợp. Từ đó, nâng cao trách nhiệm, tuân thủ nội quy quy chế Bệnh viện và đạo đức công vụ của viên chức, người lao động góp phần xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển.

2- Yêu cầu

-      Phổ biến các văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước về đánh giá, phân loại viên chức đến toàn thể viên chức, người lao động tại Bệnh viện được biết và nghiêm túc thực hiện.

-      Khi tiến hành đánh giá viên chức, người lao động phải đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác, đúng thẩm quyền và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; trên cơ sở thực hiện tự phê bình và phê bình; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

-      Việc đánh giá phải thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo các kết luận về viên chức, người lao động phải đúng và chính xác. Đồng thời, bản thân viên chức, người lao động được trình bày ý kiến của bản thân về kết luận đánh giá.

 1. II. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

-      Việc đánh giá, phân loại viên chức lãnh đạo, quản lý phải dựa trên kết quả hoạt động của Bệnh viện; các khoa,phòng và các bộ phận được giao quản lý, phụ trách và mức độ hoàn thành nhiệm vụ không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, bộ phận.

-      Trường hợp viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh, phân loại.

-      Việc kiểm điểm, đánh giá viên chức, người lao động trước khi hết nhiệm kỳ, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật không thay thế đánh giá, phân loại định kỳ hàng năm.

-      Các nguyên tắc khác tuân thủ quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

 1. III. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ

-      Đối tượng đánh giá là viên chức, người lao động đang làm việc tại Bệnh viện Mắt.

 1. IV. NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ
 2. 1. Nội dung đánh giá viên chức, người lao động:

Viên chức, người lao động thực hiện 01 phiếu đánh giá và phân loại theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; gồm các nội dung   như sau:

 1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã      ký kết;
 2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;
 3. Tinh thần trách nhiệm,thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức/nhân viên hợp đồng;
 4. Thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức/nhân viên hợp đồng.

Ngoài ra, viên chức lãnh đạo quản lý từ cấp phòng, ban trở lên còn đánh giá theo các nội dung sau: Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Lưu ý: Đối với viên chức, người lao động là đảng viên thực hiện thêm 01 bản kiểm điểm cá nhân theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Ban Tổ chức Thành ủy.

 1. 2. Thẩm quyền, trách nhiệm nhận xét, đánh giá viên chức, người lao động:

- Giám đốc Bệnh viện sẽ do Giám đốc Sở Y tế xem xét và xếp loại viên chức.

- Phó Giám đốc Bệnh viện sẽ do Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị Sở Y tế xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại viên chức.

- Giám đốc Bệnh viện trực tiếp đánh giá Lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể viên chức, người lao động của Bệnh viện.

- Lãnh đạo các khoa, phòng căn cứ trên ý kiến của khoa, phòng đã thông qua cuộc họp; trực tiếp đánh giá viên chức, người lao động thuộc khoa, phòng quản lý và chịu trách nhiệm về nội dung nhận xét, đánh giá của mình.

- Bản thân viên chức, người lao động có trách nhiệm tự đánh giá và phải chịu trách nhiệm về nội dung nhận xét, đánh giá của mình.

 1. 3. Quy trình đánh giá

3.1 Đối với viên chức là Giám đốc Bệnh viện

Bước 1. Giám đốc Bệnh viện làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mục I Mẫu số 03 (đính kèm theo kế hoạch này).

Bước 2. Giám đốc Bệnh viện trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác của Giám đốc tại cuộc họp cán bộ chủ chốt.

Thành phần tham dự là Ban Giám đốc; Người đứng đầu khoa, phòng; đại diện Cấp ủy Đảng; Công đoàn; Đoàn Thanh niên do Phó Giám đốc được phân công chủ trì cuộc họp đóng góp ý kiến cho Giám đốc.

Ý kiến đóng góp của tập thể cán bộ chủ chốt đối với Giám đốc sẽ được lập thành biên bản, thông qua cuộc họp.

Ý kiến đóng góp của Cấp ủy Đảng đối với Giám đốc sẽ được lập thành văn bản.

Bước 3: Hồ sơ đánh giá viên chức của Giám đốc sẽ được gửi về Sở Y tế để Giám đốc Sở Y tế xem xét và xếp loại viên chức.

3.2 Đối với viên chức là Phó Giám đốc

Bước 1. Phó Giám đốc làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mục I Mẫu 03 đối với viên chức (đính kèm theo kế hoạch này).

Bước 2. Phó Giám đốc trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp cán bộ chủ chốt.

Thành phần tham dự là Ban Giám đốc; Người đứng đầu khoa, phòng; đại diện Cấp ủy Đảng; Công đoàn; Đoàn Thanh niên do Giám đốc chủ trì cuộc họp đóng góp ý kiến cho Phó Giám đốc.

Ý kiến đóng góp của Cấp ủy Đảng và tập thể cán bộ chủ chốt đối với Phó Giám đốc sẽ được lập thành biên bản, thông qua cuộc họp. Giám đốc tham khảo các ý kiến tham gia nhận xét bằng văn bản.

Bước 3: Hồ sơ đánh giá viên chức của các Phó Giám đốc sẽ được gửi về Sở Y tế để Giám đốc Sở Y tế xem xét và xếp loại viên chức.

3.3 Đối với viên chức là Lãnh đạo khoa phòng; viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý.

Bước 1. Viên chức, người lao động làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mục I Mẫu số 03 (đính kèm theo kế hoạch này).

Riêng đối với Lãnh đạo khoa, phòng phải đánh giá thêm nội dung: năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của khoa, phòng và kết quả hoạt động của khoa, phòng.

Bước 2. Viên chức, người lao động trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của khoa, phòng do Trưởng khoa, phòng chủ trì.

Thành phần tham dự bao gồm Lãnh đạo khoa, phòng và toàn thể viên chức, người lao động của khoa, phòng.

Ý kiến đóng góp của khoa, phòng cho viên chức, người lao động sẽ được lập thành biên bản, thông qua cuộc họp. Căn cứ kết quả công tác và ý kiến đóng góp Trưởng khoa, phòng đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động của khoa, phòng.

Bước 3: Trên cơ sở tham khảo ý kiến nhận xét của khoa, phòng; Phòng         Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm tổng hợp và trình Giám đốc đánh giá, xếp loại         viên chức, người lao động.

 1. 4. Phân loại, đánh giá viên chức, người lao động

Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động được áp dụng theo 4 mức sau:

4.1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

Viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây:

a)        Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

b)        Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

c)        Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

d)        Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

đ) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

Viên chức quản lý phải đạt được tất cả các tiêu chí của viên chức không giữ chức vụ quản lý nêu trên và đạt thêm các chỉ tiêu sau đây:

a)        Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;

b)        Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

c)        Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.

4.2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây:

a)        Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

b)        Các tiêu chí b, c và d của viên chức không giữ chức vụ quản lý tại mục thứ 4.1 Kế hoạch này.

Viên chức quản lý phải đạt được tất cả các tiêu chí của viên chức không giữ chức vụ quản lý nêu trên và đạt thêm các chỉ tiêu sau đây:

a)        Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;

b)        Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

c)        Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

4.3. Hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây:

a)        Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

b)        Các tiêu chí b, c và d của viên chức không giữ chức vụ quản lý tại mục thứ 4.1 Kế hoạch này.

Viên chức quản lý phải đạt được tất cả các tiêu chí của viên chức không giữ chức vụ quản lý nêu trên và đạt thêm các chỉ tiêu sau đây:

a)        Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

b)        Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.

4.4. Không hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây:

a)        Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

b)        Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

c)        Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;

d)        Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;

đ)   Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;

e)        Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;

g)        Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;

h)        Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.

Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí của viên chức không giữ chức vụ quản lý nêu trên hoặc tiêu chí sau đây:

a)        Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;

b)        Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;

c)        Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc.

 1. V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

-            Ngày 08/12/2017: xây dựng kế hoạch đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt kế hoạch đánh giá, phân loại viên chức, người lao động.

-            Từ ngày 11/12/2017 đến hết ngày 15/12/2017: Triển khai kế hoạch đến tất cả các khoa, phòng chức năng và tổ chức triển khai đánh giá, phân loại viên chức, người lao động tại Bệnh viện.

-            Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 20/12/2017: phòng Tổ chức Cán bộ tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động tại Bệnh viện và báo cáo về Sở Y tế.

 1. VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Phòng Tổ chức Cán bộ làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch và tổng hợp hồ sơ đánh giá, phân loại viên chức, người lao động tại Bệnh viện.
 3. Lãnh đạo khoa, phòng chức năng tổ chức đánh giá, phân loại viên chức, người lao động của khoa, phòng theo đúng tiến độ kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch thực hiện “Đánh giá và phân loại viên chức, người lao động tại Bệnh viện Mắt” năm 2017, đề nghị các tổ chức đoàn thể và các khoa, phòng trực thuộc thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Lưu ý: Các biểu mẫu đính kèm theo Kế hoạch được đăng tải trên Website Bệnh viện Mắt: www.benhvienmat.com (Mục Thông báo).

Nơi nhận:

- Sở Y tế;

- Các khoa/phòng trực thuộc;

- Lưu: TCCB.

 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Minh Khải

 • Mẫu bảng kiểm điểm theo hướng dẫn 08 - VC là Đảng viên

 

ĐẢNG BỘ …………………………

Chi bộ: …………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

 

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 20......

Họ và tên: ………….………...…  Ngày sinh: …………………………..

Chức vụ Đảng: ……………………….…………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………….……………

Cơ quan, đơn vị công tác:……………….………………………….……..

Chi bộ: ……………………………….…………………………. ………..

Ngạch công chức: ……………. Bậc:………………… …………………

Hệ số lương: ………………………………………………………………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, VIỆC TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN

1. Ưu điểm:

1.1. Tư tưởng chính trị:

(Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;; có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường, không dao động trước khó khăn, thách thức; việc nghiên cứu, học tập, vận dung chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các đợt sinh hoạt chính trị và cập nhật kiến thức mới).

1.2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

(Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; về phòng chống, ngăn ngừa 18 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 9 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa").

1.3. Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tác phong và lề lối làm việc; thái độ phục vụ nhân dân:

(Tinh thần sẵn sàng đảm nhận những công việc khó khăn, nhiệm vụ phức tạp do cấp trên giao; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không đùn đẩy trách nhiệm; phương pháp làm việc; tinh thần hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp).

1.4. Ý thức tổ chức kỷ luật

(Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị nơi công tác; thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định; báo cáo đầy đủ, trung thực với cấp trên, cung cấp thông tin chính xác, khách quan)

1.5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ([1])

(Kiểm điểm dựa trên các tiêu chí đánh giá về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nêu tại phần II.2, Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đối với cá nhân giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp, kiểm điểm nội dung này theo những tiêu chí sau: năng lực hoạch định kế hoạch phát triển, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức thực hiện và điều hành doanh nghiệp chấp hành quy định pháp luật Nhà nước; việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí).

1.6. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao:

(Kiểm điểm tất cả các chức trách, nhiệm vụ được giao về Đảng, chính quyền, đoàn thể, gắn với kết quả thực hiện chương trình (kế hoạch hoặc bản đăng ký) hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (gồm Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp và Nghị quyết Đại hội cấp mình); Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01-HD/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu).

1.6. Kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao lãnh đạo, quản lý ([2]) (những mặt nổi trội, mang tính đột phá, có kết quả cụ thể; những nhiệm vụ do cấp trên, tổ chức đảng có thẩm quyền giao, trong đó có phần đóng góp trực tiếp của cá nhân).

1.7. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua những lần kiểm điểm tự phê bình, phê bình năm trước

(Việc thực hiện giải pháp khắc phục ngay và thường xuyên những hạn chế, tồn tại của cá nhân và tập thể mà mình là thành viên lãnh đạo (nếu là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý)).

2. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế (chủ yếu là nguyên nhân chủ quan) theo các mặt công tác, rèn luyện, tu dưỡng nêu tại điểm 1, phần I.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA, KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM (khắc phục từng hạn chế, khuyết điểm và ngăn ngừa hạn chế, khuyết điểm có thể phát sinh).

III. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

- Phân loại cán bộ, công chức, viên chức: (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ).

- Phân loại người giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp (theo Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ).

(Theo 1 trong 3 mức sau: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

- Phân loại đảng viên: (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ).

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM ([3])

(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp ([4])

......................................................

......................................................

 

Ngày....tháng....năm 201...
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

V. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp ([5]):

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

2. Kết quả đánh giá, phân loại:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 loại sau: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với người quản lý doanh nghiệp: Phân loại theo 1 trong 3 mức sau: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Ngày....tháng....năm 20...
Đại diện cấp có thẩm quyền
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

VI. Kết quả đánh giá, phân loại đảng viên năm ..............:

Phân loại đảng viên: ................................................................................

 

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ/PHÓ BÍ THƯ

(ký tên, ghi rõ họ tên)

T/M ĐẢNG ỦY, CHI ỦY CƠ SỞ

(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)([1]) Chỉ đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý hoặc giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mới kiểm điểm nội dung này

([2]) Chỉ đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý hoặc giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mới kiểm điểm nội dung này

([3]) Đây là mẫu hướng dẫn chung, đảng viên chỉ thực hiện đến phần này. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân, theo chức năng, nhiệm vụ sẽ thực hiện các phần IV, V, VI tiếp theo để hoàn chỉnh hồ sơ (có thể thiết kế thành những trang riêng).

([4]) Đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, phần này thay bằng Phiếu đề xuất đánh giá của cơ quan, đơn vị gửi các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách cơ quan, đơn vị hoặc gửi Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố.

([5]) Đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, phần này thay bằng dự thảo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về đánh giá cán bộ.

 

 • Phiếu VC Mẫu số 3 - NĐ56 không phải Đảng viên

SỞ Y TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 2017

Họ và tên: ...............................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp: .........................................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................

Hạng chức danh nghề nghiệp: …….. Bậc: ……….. Hệ số lương: ........................

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

.........................................................................................................................

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2. Phân loại đánh giá: (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

Ngày....tháng....năm 2017
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

Ngày....tháng....năm 2017
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức: (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

Ngày....tháng....năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC